زمان بندی جلسات دفاع

 

جهت مشاهده لیست زمان بندی جلسات دفاع 

 

مراجعه به صفحه اطلاعیه های پژوهشی 

یا t.me/pajoheshmanagement