مجلات

مجلات دانشکده مدیریت

 

                        فصلنامه مدیریت کسب و کار

 

 

 

 

 فصلنامه مدیریت کسب و کار

مدیر مسئول: دکتر میرفیض فلاح شمس

سردبیر: دکتر محمدرضا حمیدی زاده

مدیر داخلی: دکتر جلال حقیقت منفرد

فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

 

فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مدیر مسئول: دکتر وحیدرضا میرابی

سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

مدیر داخلی: حسین سمنانی