فرم پیشنهادی عنوان

 

فرم عناوین پیشنهادی دانشجویان به کمیته کارشناسی ارشد  98/3/30

 

فرم عنوان پیشنهادی دانشجویان به کمیته دکترا 98/3/30

 

 

 

********************************

آرشیو لیست های مربوط به پروپوزال  سال 97

اسامی ذیل جهت دریافت نتیجه موضوعات پیشنهادی خود به دفتر کمیته تصویب مراجعه نمایند. 

97/6/14 ارشد و دکترا

اسامی ذیل جهت دریافت نتیجه موضوعات پیشنهادی خود به دفتر کمیته تصویب مراجعه نمایند.

97/6/18  ارشد و دکترا 

اسامی ذیل جهت دریافت نتیجه پروپوزال خود به دفتر کمیته تصویب مراجعه نمایند. 

97/6/20 ارشد و دکترا

********************

الف : لیست عناوین پیشنهادی : 

کارشناسی ارشد 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد 1 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان  خرداد 1 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد 2 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد 2 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد 2 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان تیر مدیریت بازرگانی  97/4/13

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان تیر مدیریت دولتی  97/4/13

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان تیر مدیریت صنعتی  97/4/13

دکترا

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد مدیریت بازرگانی دکترا 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد مدیریت دولتی دکترا 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان خرداد مدیریت صنعتی دکترا 

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان  خرداد 2 مدیریت بازرگانی دکترا

لیست عنوان پیشنهادی دانشجویان تیر مدیریت صنعتی دکترا 

******************

ب : لیست جلسات تصویب پروپوزال : 

کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 1 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 1 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت بازرگانی 2 کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت دولتی 2کارشناسی ارشد

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 2 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد 3 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال  خرداد 3 مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال  خرداد 3 مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد 

لیست جلسات تصویب پروپوزال تیر مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد  97/4/13

لیست جلسات تصویب پروپوزال تیر مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 97/4/13

لیست جلسات تصویب پروپوزال تیر مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد 97/4/13

دکترا

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد  مدیریت بازرگانی دکترا 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد  مدیریت دولتی دکترا 

لیست جلسات تصویب پروپوزال خرداد  مدیریت صنعتی دکترا