گروه بازرگانی

اعضای هیات علمی تمام وقت گروه بازرگانی

 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی
1-

حسن اسماعیل پور

استادیار http://h-esmailpour-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
2-

قاسمعلی بازآیی

استادیار  
3-

مهرداد حسن زاده

استادیار http://m-hasanzadehdogori-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
4-

فرهاد حنیفی

استادیار http://f-hanifi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
5-

بهرام خیری

استادیار http://b-kheiry-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
6-

اعظم رحیمی نیک

استادیار http://a-rahiminik-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
7-

سهیل سرمد سعیدی

استادیار http://s-sarmadsaeidi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
8-

حسین صفر زاده

استادیار http://h-safarzadeh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
9-

منصوره علیقلی

استادیار http://m-aligholi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
10-

میر فیض فلاح شمس

استادیار http://m-fallahshams-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
11-

بهروز قاسمی

استادیار http://b-ghasemi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
12-

سید کامل کمالی

استادیار  
13-

افسانه ملکمی

استادیار http://a-malkami-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
14-

وحید رضا میرابی

دانشیار http://v-mirabi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
15-

سینا نعمتی زاده

استادیار http://s-nematizadeh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
16-

سید کامران نور بخش

استادیار http://s-nourbahksh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
17-

حسین نزاکتی علیزاده

استادیار http://h-nezakatializadeh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
18-

سید عباس حیدری

استادیار http://a-heidari-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
19-

محمد رضا داد خواه چیمه

مربی http://m-dadkhahchimeh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
20-

فرانک زند نامدار

مربی http://f-zandnamdar-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
21-

لیلا فرجو

مربی http://l-farjoo-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
22-

مهدی کریمی زند

مربی http://m-karimizand-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
23-

ایرج نجفی شریعت زاده

مربی http://i-najafishariatzadeh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
24-

غلامرضا زمردیان

بورسیه http://g-zomorodian-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
25-

صیفه مهری نژاد

بورسیه http://s-mehrinejad-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

لیست اعضای هیات علمی دانشکده - گروه مدیریت بارزگانی