گروه مالی

اعضای هیات علمی گروه مالی

 
ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی صفحه شخصی
1-

کاوه تیمور نژاد

استادیار http://k-teimoornejad-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
2-

منوچهر جفره

استادیار http://m-jofre-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
3-

محمدرضا ربیعی مندجین   

استادیار http://m-rabieemondajin-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
4-

اصغر صرافی زاده قزوینی  

استادیار http://a-sarafizadehqazvini-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
5-

سعید صیادشیرکش

استادیار http://s-sayadshirkosh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
6-

محمد عباسی

 استادیار http://m-abbasi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
7-

داریوش غلام زاده

مربی http://d-gholamzade-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
9-

زاداله فتحی

مربی http://z-fathi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html