گروه دولتی

اعضای هیات علمی گروه دولتی

 

ردیف

نام 

نام خانوادگی      

مرتبه علمی   

صفحه شخصی

1

داریوش

 غلام زاده

مربی

http://d-gholamzade-manage.iauctb.ac.ir/faculty/

2

محمد

عباسی

استادیار

http://m-abbasi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/

3

سعید

صیاد شیرکش

استادیار

http://s-sayadshirkosh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/

4

محمد رضا ربیعی مندجین استادیار http://m-rabieemondajin-manage.iauctb.ac.ir/faculty/

5

منوچهر جفره استادیار http://m-jofre-manage.iauctb.ac.ir/faculty/

6

کاوه تیمور نزاد استادیار http://k-teimoornejad-manage.iauctb.ac.ir/faculty/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست کامل اعضای هیات علمی دانشکده - گروه مدیریت دولتی