گروه بازرگانی

دانشجویان دوره دکتری گروه بازرگانی

نام   نام خانوادگی رشته پست الکترونیک
سید فرهنگ   آبرومندی مدیریت بازاریابی sey.Abroomandi.mng@iauctb.ac.ir
علی اصغر   ایمانی هدلو مدیریت بازاریابی ali.imanihadlou.mng@iauctb.ac.ir
سمانه   پارسا مدیریت بازاریابی Sam.Parsa.mng@iauctb.ac.ir
سیدوحید   جبارزاده مدیریت بازاریابی Sey.Jabbarzade.mng@iauctb.ac.ir
خدیجه   جلیلیان مدیریت بازاریابی kha.jalilian.mng@iauctb.ac.ir
محمد حسن   جوادی پور مدیریت بازاریابی moh.javadipour.mng@iauctb.ac.ir
سید یوسف   حاجی اصغری مدیریت بازاریابی Sey.Hajiasghari.mng@iauctb.ac.ir
عارفه   روشنی مدیریت بازاریابی Are.Roshani.mng@iauctb.ac.ir
سید مجید   سید حسینی مدیریت بازاریابی sey.seyedhoseini.mng@iauctb.ac.ir
مریم   شریعتی مدیریت بازاریابی Mar.Shariati.mng@iauctb.ac.ir
عارف   عبدی مدیریت بازاریابی are.abdi.mng@iauctb.ac.ir
علیرضا   فرخ بخت فومنی مدیریت بازاریابی Ali.FarrokhbakhtFoomani.mng@iauctb.ac.ir
محسن   فلاح مدیریت بازاریابی Moh.Fallah.mng@iauctb.ac.ir
اعظم   قاسمی مدیریت بازاریابی aza.Qasemi.mng@iauctb.ac.ir
سمیه   قربانخانی مدیریت بازاریابی Som.Ghorbankhani.mng@iauctb.ac.ir
سمیرا   قریب گرکانی مدیریت بازاریابی sam.gharibgarakani.mng@iauctb.ac.ir
ایمان   محمدعلی تجریشی مدیریت بازاریابی Ima.MohammadaliTajrishi.mng@iauctb.ac.ir
علی اکبر   محمدی ثانی مدیریت بازاریابی ali.mohammadisani.mng@iauctb.ac.ir
فائزه   هدایت نظری مدیریت بازاریابی Fae.HedayatNazari.mng@iauctb.ac.ir
صمد   وفائی قوشچی مدیریت بازاریابی SAM.VAFAEEGHOSHCHI.mng@iauctb.ac.ir
فریبا    فتحی مدیریت بازاریابی faribafathi@hotmail.com