گروه صنعتی

   

دکتری مدیریت تکنولوژی
ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی  پست الکترونیکی
1 محسن پیوسته 0930543125  
2 علی احسانی 930539782  
3 عبدالمجید سعادت نژاد 930539388  
4 امیر حمزه عال نژاد    
5 حسین حیدری زاده    
6 سینا لاله 930550097  
7 علی سلیمانی