گروه دولتی

دانشجویان دوره دکتری گروه دولتی

نام نام خانوادگی رشته پست الکترونیک
شکیبا الصاق مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی sha.elsagh.mng@iauctb.ac.ir
محمد پورخانلراحمدی مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی Moh.pourkhanlarahmadi.mng@iauctb.ac.ir
مهدی حیدرزاده مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی mah.heidarzadeh.mng@iauctb.ac.ir
زهرا خیری مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی zah.kheyri.mng@iauctb.ac.ir
فردین قنبری قشلاقی مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی far.ghanbarighashlaghi.mng@iauctb.ac.ir
شهره السادات کریمی جهرمی مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی sho.karimijahromi.mng@iauctb.ac.ir
ناهید محسنی مدیریت دولتی Nah.Mohseni.mng@iauctb.ac.ir
فریبا نظری فرد مدیریت دولتی Far.Nazarifard.mng@iauctb.ac.ir
خسرو شکری  مدیریت منابع انسانی  
سهیل عبدی  مدیریت منابع انسانی