اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه صنعتی
 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی
1

محمد رضا کاباران زاده قدیم

استادیار http://m-kabaranzadehghadim-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
2

حسن مهر منش

استاد یار http://h-mehrmanesh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
3

حسن ادب

استادیار http://h-adab-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
4

امیر بیات ترک

استادیار http://a-bayattork-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
5

علیرضا سلوک دار

استادیار http://a-soloukdar-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
6

احد دهقان زاده لنبران

مربی http://a-dehghanzadehlanbaran-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
7

فرزام زمانی

مربی http://f-zamani-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
8

نصرت اله شادنوش

  http://n-shadnoosh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
9

حمید طبایی زاده فشارکی

مربی http://h-tabaiezadefesharaki-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
10

جمشید عدالتیان شهریاری
 

مربی http://j-edalatianshahriari-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 

 

لیست اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت گروه مدیریت صنعتی