اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه صنعتی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1

محمد رضا کاباران زاده قدیم

استادیار

 

2

حسن مهر منش

استاد یار

 

3

حسن ادب

استادیار

 

4

امیر بیات ترک

استادیار

 

5

علیرضا سلوک دار

استادیار

 

6

احد دهقان زاده لنبران

مربی

 

7

فرزام زمانی

مربی

 

8

نصرت اله شادنوش

 

 

9

حمید طبایی زاده فشارکی

مربی

 

10

جمشید عدالتیان شهریاری
 

مربی

 

 

 

لیست اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت گروه مدیریت صنعتی