مدیریت گروه


نام و نام خانوادگی : نصرت الله                      

سال تولد : 1325 

محل تولد : قم

مرتبه علمی :  دکتر تخصصی فرهنگی پایه 1 استادیار

سمت اجرایی : مشاغل مدیریتی اورکادر

آدرس پست الکترونیکی : n.shadnoush@gmail.com

دانلود رزومه