اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی تمام وقت گروه بازرگانی

 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی
1

حسن اسماعیل پور

استادیار http://h-esmailpour-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
2

قاسمعلی بازآیی

استادیار  
3

مهرداد حسن زاده

استادیار http://m-hasanzadehdogori-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
4

فرهاد حنیفی

استادیار http://f-hanifi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
5

بهرام خیری

استادیار http://b-kheiry-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
6

اعظم رحیمی نیک

استادیار http://a-rahiminik-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
7

سهیل سرمد سعیدی

استادیار http://s-sarmadsaeidi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
8

حسین صفر زاده

استادیار http://h-safarzadeh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
9

منصوره علیقلی

استادیار http://m-aligholi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
10

میر فیض فلاح شمس

استادیار http://m-fallahshams-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
11

بهروز قاسمی

استادیار http://b-ghasemi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
12

سید کامل کمالی

استادیار  
13

افسانه ملکمی

استادیار http://a-malkami-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
14

وحید رضا میرابی

دانشیار http://v-mirabi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
15

سینا نعمتی زاده

استادیار http://s-nematizadeh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
16

سید کامران نور بخش

استادیار http://s-nourbahksh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
17

حسین نزاکتی علیزاده

استادیار http://h-nezakatializadeh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
18

سید عباس حیدری

استادیار http://a-heidari-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
19

محمد رضا داد خواه چیمه

مربی http://m-dadkhahchimeh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
20

فرانک زند نامدار

مربی http://f-zandnamdar-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
21

لیلا فرجو

مربی http://l-farjoo-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
22

مهدی کریمی زند

مربی http://m-karimizand-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
23

ایرج نجفی شریعت زاده

مربی http://i-najafishariatzadeh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
24

غلامرضا زمردیان

بورسیه http://g-zomorodian-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
25

صیفه مهری نژاد

بورسیه http://s-mehrinejad-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html