اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه کارآفرینی

ردیف 
 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی  
1-

حسین ادب

 استادیار  
2-

امیر بیات ترک

استادیار  
3-

علیرضا سلوک دار

استادیار  
4-

محمد رضا کاباران زاد قدیم

استادیار  
5-

حسن مهر منش

استادیار  
6-

احد دهقان زاده لنبران

مربی  
7-

فرزام زمانی

مربی  
8-

طهمورث سهرابی

مربی