اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه کارآفرینی

ردیف 
 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی
1-

حسین ادب

 استادیار http://h-adab-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
2-

امیر بیات ترک

استادیار http://a-bayattork-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
3-

علیرضا سلوک دار

استادیار http://a-soloukdar-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
4-

محمد رضا کاباران زاد قدیم

استادیار http://m-kabaranzadehghadim-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
5-

حسن مهر منش

استادیار http://h-mehrmanesh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
6-

احد دهقان زاده لنبران

مربی http://a-dehghanzadehlanbaran-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
7-

فرزام زمانی

مربی http://f-zamani-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
8-

طهمورث سهرابی

مربی http://t-sohrabi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html