اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه مالی

 
ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی  
1-

کاوه تیمور نژاد

استادیار  
2-

منوچهر جفره

استادیار  
3-

محمدرضا ربیعی مندجین   

استادیار  
4-

اصغر صرافی زاده قزوینی  

استادیار  
5-

سعید صیادشیرکش

استادیار  
6-

محمد عباسی

 استادیار  
7-

داریوش غلام زاده

مربی  
9-

زاداله فتحی

مربی