مدیریت گروه


مشخصات فردی:

نام ونام خانوادگی : سید عباس  حیدری                                                                               

                                                              

تاریخ تولد : 1336/08/10                

مرتبه علمی : استادیار پایه 9

تاریخ : استخدام 1378/11/18         

 تاریخ منصوبیت مدیریت گروه : 1385

 

سوابق تحصلیی :

کار شناس : مهندسی برق قدرت ( دانشکاه آدامسون شهر مانیل کشور فیلیپین )

کارشناس ارشد : مدیریت (دانشگاه  ام _  ال _کیو شهر مانیل کشور فیلیپین )

دکترای تخصصی : مدیریت بازرگانی ( دانشگاه ام _ ال _ کیو شهر مانیل کشور فیلیپین )

 

سوابق پزوهشی

1- پژو هشنامه بازرگانی (فصلنامه شماره 70 بهار 1393 ) موضوع : مدیریت سرمایه های فکری : راهبردنوین توسعه توان رقابتی

صنعت فرش در هزاره سوم

2- گلجام ( فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران ) موضوع : بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بررقابت  پذیری صنعت

فرش گشور

3- فصلنامه مدیریت کسب و کار ( موضوع : جذابیت وب سایت های تجارت الکترونیک )

4- مجله مدیریت بازاریابی ( موضوع : بررسی تاثیر تکنولوژی سیستم شناسایی از طریق امواج رادیویی بر کارایی زنجیره تامین )

5- اصول مبانی بازاریابی کاربردی

6- حسابداری مدیریت ( بررسی تاثیر تورم و پول غیر ملی بر متغییر های اساسی اقتصاد با استفاد از رهیافت خودرگرستو ن برداری(VAR))

7- مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ( موضوع : بررسی رابطه بین ریسک نقد شوندگی و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران )

8- نقش عدالت سازمانی در رضایت شغلی(ISI )

 

دانلود رزومه