اعضای هیات علمی گروه اجرایی

 

اعضای هیات علمی گروه اجرایی

 
 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی
1

فریده حق شناس کاشانی

استادیار http://f-haghshenaskashani-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
2

سهیل سرمد سعیدی

استادیار http://s-sarmadsaeidi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
3

عباس صالح اردستانی

استاد http://a-salehardestani-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
4

لیلا فرجو

مربی http://l-farjoo-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
5

افسانه ملکمی

استادیار http://a-malkami-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
6

ماندانا مومنی

استادیار http://m-momeni-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
7

مهرزاد مینویی

استادیار http://m-minouei-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
8

سید کامران نوربخش

استادیار http://s-nourbahksh-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html