اعضای هیات علمی گروه گمرک

اعضای هیات علمی گروه گمرک

 

ردیف  

نام ونام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی
1 مینا جمشیدی استادیار http://m-jamshidi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
2 حسن اسماعیل پور مربی http://h-esmailpour-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html
3 سهیل سرمد سعیدی استادیار http://s-sarmadsaeidi-manage.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html