اعضای هیات علمی گروه دولتی

اعضای هیات علمی گروه دولتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی   

1

داریوش غلام زاده

استادیار

2

محمد عباسی

استادیار

3

سعید صیاد شیرکش

استادیار

4

محمد رضا ربیعی مندجین

استادیار

5

منوچهر جفره

استادیار

6

کاوه تیمور نزاد

استادیار

7

فریده حق شناس کاشانی

 استادیار