مدیریت گروه

 

                                                                                               

مدیر گروه مدیریت دولتی:  دکتر وحید آرایی

(دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی).                              

 

مشاهد رزومه