درباره گروه

دوره کارشناسی مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه های و شرکتهای دولتی و خصوصی دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت است. شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند. ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمانها و موارد استفاده این دانش، و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسوولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد، می باشد.

 

واحدهای درسی در دانشگاه:

 • کامپیوتر و کاربرد آن‌ در مدیریت‌                                                              

 • حقوق اساسی

 • اصول‌ حسابداری                                                                                                                      

 • روانشناسی کار                                              

 • اقتصاد خرد

 • مبانی مدیریت اسلامی الگوهای آن

 • اقتصاد کلان

 • مبانی سازمان‌ و مدیریت‌

 • حسابداری دولتی

 • زبان تخصصی                                               

 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 • روش تحقیق در مدیریت

 • مدیریت‌ رفتار سازمانی

 • مبانی مدیریت دولتی

 • حقوق اداری

 • مالیه عمومی وخط مشی مالی دولت

 • مدیریت‌ منابع‌ انسانی

 • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

 • مدیریت تحول سازمانی

 • فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

 • مدیریت توسعه

 • تحقیق‌ در عملیات‌

 • مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

 • مدیریت تعاونیها                                               

 • روابط کار در سازمان

 • مدیریت تطبیقی

 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت

 • تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها

 • مباحث ویژه مدیریت دولتی

 • سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری

 • سازماندهی و اصلاح تشکیلات وروشها

 • ریاضیات و کاربردان در مدیریت

 • آمار و کاربرد آن‌ در مدیریت

آینده شغلی:

این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص برای سازمان ها، ادارات، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی را بر عهده دارد و فارغ التحصیلان می توانند در بخشهای گوناگونی از ادارات جذب شوند. اما این مهم منوط به کسب مهارتهای ضمن تحصیل و کسب تجربه می باشد و تنها با اخذ مدرک دست یافتنی نیست.

برای تحصیل در این رشته چه چیزهایی مورد نیاز است؟

 • علاقه مندی به مفاهیم و مباحث مدیریتی و اداری (بسیار مهم)

 • قدرت و توان ادراک، تجزیه و تحلیل و نهایتا حل مشکلات مدیریتی

 • کسب مهارتهای عمومی و تخصصی (زبان، ICDL و ... )