گروه بازرگانی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت مدیریت بازرگانی (ورودی های 95 وبه بعد )

 

دروس عمومی

تعداد واحد

دروس پایه

تعداد واحد

دروس اصلی

تعداد واحد

دروس تخصصی

تعداد واحد

دروس اختیاری

تعداد واحد

اندیشه اسلامی 1

2

روانشناسی سازمانی

2

مبانی سازمان ومدیریت

3

مدیریت استراتژیک

3

روابط کار در سازمان

3

اندیشه اسلامی 2

2

احکام کسب وکار

3

مدیریت رفتار سازمانی

3

حقوق بازرگانی ( تطبیقی واسلامی )

3

سمینار در مسائل بازاریابی وبازاریابی اسلامی

2

انقلاب اسلامی ایران

2

اقتصاد  خرد

3

مدیریت منابع انسانی

3

سازمانهای پولی ومالی اسلامی وبین المللی

3

حقوق بازرگانی بین اللملی

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

اقتصاد کلان

3

مدیریت مالی 1 از منظر اسلام

3

سیستم های خرید ،انبارداری وتوزیع

3

مدیریت تولید وعملیات

3

تفسیر موضوعی قرآن کریم

2

اصول حسابداری1

3

تحقیق در عملیات 1

3

بازرگانی بین المللی

3

مساله یابی وحل مساله

2

اخلاق اسلامی

2

اصول حسابداری 2

3

تحقیق در عملیات 2

3

زبان تخصصی 1

2

اصول ومبانی کارآفرینی

2

فارسی

3

ریاضیات پایه

3

حسابداری صنعتی 1

3

زبان تخخصصی 2

2

 

 

زبان خارجه عمومی

3

ریاضیات وکاربردآن در مدیریت

3

بازاریابی ومدیریت بازار(با رویکرد اسلامی )

3

مدیریت مالی 2

3

 

 

تربیت بدنی

1

آمارواحتمالات وکاربرد آن در مدیریت 1

3

فنون تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم ها

3

حسابرسی  1

3

 

 

ورزش 1

1

آمارواحتمالات وکاربرد آن در مدیریت 2

3

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

2

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

3

 

 

دانش خانواده

2

کاربردکامپیوتردر مدیریت

3

آشنایی با قوانین کسب وکار

3

بازاریابی بین المللی

3

 

 

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام

2

روش تحقیق در مدیریت

3

مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت

3

مبانی بانکداری ومدیریت بانک

2

 

 

روخوانی قرآن کریم

1

اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

3

آموزش مهارت های حرفه ای

2

تجارت الکترونیک

3

 

 

وصیت نامه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

26

جمع

38

جمع

37

جمع

36

جمع

5

 

دانلود چارت