معاون دانشکده

 

جناب آقای دکتر غلامزاده ؛ عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی


رزومه