گروه دولتی

مرکز ارزیابی – رویکردی معتبر در انتخاب ارتقا و پرورش منابع انسانی

عنوان سمینار:مربی گری

سخنران:دکتر داریوش غلامزاده

 چکیده:

این سمینار درباره نحوه شناسایی استعداد افراد (با رویکرد سازمان)و اتخاذ رویکرد های مناسب برای به فعل رساندن آنچه در قوه افراد است و همچنین نحوه رفتار با نقاط قوت و نقاط ضعف افراد در زندگی اجتماعی و سازمانی شان،طراحی و ارائه گردید.

متاسفانه در زندگی اجتماعی  ما و همچنین در سازمانهای ایرانی و البته به صورتی عامیانه در کل دنیا،فرض بر این است که اگر فردی تصمیم بگیرد و تلاش کند، در هر حوزه ای موفق می شود.در حالی که این ایده اخیرا" به نقد کشیده شده و در رد آن کتاب ها نوشته شده است.این سمینار با مقدمه ای پیرامون این ایده ،با این محوریت به جلو رفت که هر انسانی دارای استعدادی است.به همین جهت در صورت تشخیص و سرمایه گذاری بر این استعدادها قطعا" می توان افرادی کارآمدتر از حال حاضر را مشاهده نمود.لیکن به دلیل عمومیت یافتن باورهای غلط مثل سرمایه گذاری روی نقاط ضعف،سالانه مبالغ هنگفتی پول و میزان زیادی از زمان و انرژی هدر می رود.

در این سمینار بحث شد که بجای تلاش برای ترمیم نقاط ضعف افراد،باید در صدد تقویت نقاط قوت انسانها بود و البته با نقاط ضعف آدم ها باید مدارا کرد.

معرفی کتابها و نظریه ها و تجربه شرکت های معتبر هم مطالب بعدی سمینار بود ،مربی گری در سازمان به عنوان یکی از وظایف مدیران ،تاکید سخنران بر یکی از نقش های اصیل،سنتی و البته اخیرا" کشف شده،یعنی مربی گری مکمل مقدمه و شرح سمینار بود.در این سمینار ه طور مفصل درباره دلایل ضرورت ایفای نقش مربی گری توسط مدیران بحث شد و همچنین فرآیند مربی گری تشریح شد .