روسا و معاونین پیشین دانشکده

 

 

روسا : 

روسای دانشکده

تاریخ آغاز

خاتمه مسئولیت

دکتر فیروزکوهی

سابق

--

دکتر فاطمی مقدم

سابق

--

دکتر جفره

سابق

--

دکتر معمار زاده

سابق

--

دکتر فیروزکوهی

سابق

--

دکتر خیری

سابق

--

دکتر میرابی

سابق

--

دکتر صالح اردستانی

سابق

--

 
 

 

معاونین:

معاونین دانشکده

تاریخ آغاز

خاتمه مسئولیت

عبداله پور

سابق

--

شریفی

سابق

--

دکتر خیری

سابق

--

دکتر علیقلی

سابق

--

دکتر حقیقت

سابق

--

دکتر مهرمنش

فعلی

فعلی