رشته گرایش ها

رشته گرایش های دانشکده مدیریت

 

1- گروه مدیریت دولتی

2- امور گمرکی > 1- مدیریت NBM بازاریابی

3- گروه مدیریت اجرایی

4- گروه مدریت بیمه

5- گروه مدریت مالی

6- گروه مدریت کارآفرینی

7- کروه بازرگانی

8- گروه مدیریت صنعتی

 

مجموع تعداد واحدهای هر یک رشته های تحصیلی

 
رشته تحصیلی دروس عمومی پایه  اصلی  تخصصی  اختیاری  جمع کل  توضیحات
مدیریت صنعتی

24

38 27 38 11

138

بدون دروس پیش نیاز

وصیت و قران
مدیریت بازرگانی 24 41 30 36 6

137

بدون دروس پیش نیاز

وصیت و قران
مدیریت مالی 24 42 26 40 6

138

بدون دروس پیش نیاز

وصیت و قران
مدیریت دولتی 22 44 23 46 -

137

بدون دروس پیش نیاز

وصیت و قران
مدیریت بیمه 24 44 30 36 4

138

بدون دروس پیش نیاز

وصیت نامه و روخوانی و تاریخ فرهنگ
امور گمرک 22

اصلی و پایه

62

62

53 -

139

بدون دروس پیش نیاز

وصیت نامه و روخوانی قران کریم و تنظیم خانواده 4 واحد الزامی است