تاریخچه دانشکده


 

تاریخچه دانشکده مدیریت

 

دانشکده مدیریت در سال 1373 با تجمع گروه های آموزشی مدیریت صنعتی , مدیریت دولتی , و مدیریت بازرگانی شکل گرفت .

قبل از آن یعنی در سال 1363 فقط گروه آموزشی مدیریت صنعتی موجود بود و در سال 1371 مرکز آموزش مدیریت در شهرک قدس با سه گروه آموزشی فوق تشکیل شد .

 در سال 1373 عنوان آن به دانشکده مدیریت تغییر و به محل فعلی , واقع در خیابان آزادی مقابل خیابان دکتر قریب انتقال یافت .
 

تلفن های دانشکده مدیریت:


66432235-66432236-66936021-66936023