محرم

هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک به مهمانی تیر و کمان میرود . . .

تعداد بازدید:۱۲۲
هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک به مهمانی تیر و کمان میرود . . .