دانشکده مدیریت

دانشکده مدیریت در سال ۱۳۷۳ با تجمع گروه های آموزشی مدیریت صنعتی , مدیریت دولتی , و مدیریت بازرگانی شکل گرفت .

تعداد بازدید:۷۳۲
دانشکده مدیریت در سال ۱۳۷۳ با تجمع گروه های آموزشی مدیریت صنعتی , مدیریت دولتی , و مدیریت بازرگانی شکل گرفت .