گروه بازرگانی: 

 

گروه دولتی :

  

گروه  صنعتی :  تصویب پروپوزال در مورخه   95/09/13

 

گروه اجرایی :

 

گروه بیمه :

 

گروه مالی :

 

گروه کارآفرینی :

 

آرشیو: لیست صورتجلسات تصویب پروپوزال