روسای دانشکده مدیریت از آغاز تاکنون

 
روسای دانشکده تاریخ آغاز  خاتمه مسئولیت
دکتر فیروز کوهی سابق -
دکتر فاطمی مقدم سابق -
دکتر جفره سابق -
دکتر معمارزاده سابق -
دکتر فیروزکوهی سابق -
دکتر خیری سابق -
دکتر میرابی سابق -
دکتر صالح اردستانی فعلی فعلی

 

معاونین دانشکده مدیریت از آغاز تاکنون

 
معاوین دانشکده  تاریخ آغاز  خاتمه مسئولیت
عبداله پور - -
شریفی - -
دکتر خیری - -
دکتر منصوره علیقلی - -
دکتر منصوره علیقلی - -
دکتر حقیقت منفرد - -
دکتر حقیقت منفرد - -
دکتر مهرمنش فعلی فعلی