هر زمان که دانشجویان نسبت به اعلام جلسه دفاع اقدام نمایند؛ از همین طریق و کانال تلگرام اطلاع رسانی خواهد شد. 

لیست زمانبندی جلسات دفاع   telegram.me/pajoheshmanagement