تازه های چاپ و انتشارات

۱۷ دی ۱۳۹۳ ۶
پژوهش بازار یابی چریکی
نقد علمی
موتور های احتراق داخلی
مهندسی شیمی( تجیزات و محاسبات )
جغرافیای طبیعی وبرنامه ریزی روستایی
اقتصاد خرد (دکتر عباسعلی ابونوری)