Central Tehran Branch - Islamic Azad University
iauctb.ac.ir
اخبار و رویداد ها
» دفتر پژوهش دانشکده مدیریت
راهنمای گردش کار تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه - تصویب پروپوزال برای دانشجویان میهمان و انتقالی02-06-94
» دانشجویان انتقالی از سایر واحدها
دانشجویان انتقالی از سایر واحدها
» کلیه دانشجویان ورودیهای 91 به بعد
کلیه دانشجویان ورودیهای 91 به بعد
» دانشجویانی که فرم الف خود را تحویل دفتر پژوهشی داداند
دانشجویانی که فرم الف خود را تحویل دفتر پژوهشی داداند
» ایجاد صفحه شخصی جهت اساتید هیات علمی
ایجاد صفحه شخصی جهت اساتید هیات علمی